{@English@Q{yz

{փWv

`^ pz q| xtp~ t| s, q |ty rus }yp }s|y
y{~ { y{r ~{z {p||yspyy`


Rq qu~y {p||yspyy


E }~s qr, } { u~y{ }wu qp {p||yspyy.


Xp~z utprpu|

   B `~yy u~ pp~v~ rpyp~, {stp ~z {rp|yyyrp~~z utprpu| {rpu r }p|u~{ {| {p||yspyy, {tp }wu xpyp |qz wu|pyz, y up xp~y, ~py}u, px r ~utu|.

T~yruyu, uyp|yxyrp~~u y|yu

   Tu~y{, {z u q|uu uy~p|~ yxp {p||yspy }wu y r ~yruyu ~p tu|u~yu {p||yspyy y|y r uyp|yxyrp~~u y|yu. Sp} r qtuu yxp ~u |{ p{yu{ {p||yspy, ~ p{wu y yy uv rx~y{~ru~y y pxryy, y r ux|pu }wuu p ~py} uyp|y}.


Pru~yu {rp|yy{pyy

   B qpxrpu|~ {p||yspyu{y qurp `~yy uru r yu}p ru~y {rp|yy{pyy.  B }wuu qp r p{} quru y |y uu~ yp~p, |y rx}w~ utprp {p||yspy uy~p|~.
   
r ~pp| p~y